.
Hírek arrow Hírek arrow Vegyes hírek arrow Filmtámogatás - filmtervfejlesztés és gyártás
2015. November 28. Saturday 21:11
 
 
Filmtámogatás - filmtervfejlesztés és gyártás Nyomtatás E-mail
Felhasználói értékelés: / 2
GyengeJó 
ImageA támogatás mértéke a teljes gyártási költségvetés maximum 80%-a, de kivételes esetben 100%-a, ha a támogatott filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható, ...

 és a produkció különösen nagy kulturális jelentőséggel bír.

I. a pályázat kiírója: A Magyar Mozgókép Közalapítvány (továbbiakban: MMK) Kuratóriuma jelenteti meg és írja ki 2008. évre a magyar animációs rövidfilmek és ún. egészestés animációs filmek gyártásának szelektív támogatására vonatkozó pályázatát.
1. A pályázatok benyújtásának helye és ideje

A pályázatokat 2008. március 3. napjáig bezárólag folyamatosan 9 és 16 óra között lehet személyesen benyújtani a Magyar Mozgókép Közalapítvány Titkárságán (1068 Budapest, Városligeti fasor 38. III. 5.)

A késedelmesen benyújtott pályázatokat az MMK nem veszi át. A pályázatok átvételéről az MMK átvételi nyilatkozatot állít ki.
A pályázati adatlapot és fentiekben megjelölt mellékleteit (együtt: pályázati dokumentáció) – a Támogatási Szabályzat V. fejezet 3.1. pontjában foglaltak szerint egy eredeti példányban - minden oldalon cégszerű aláírással ellátva - valamint 6 (hat) másolati példányban kérjük benyújtani. A másolati példányok fedőlapján kérjük feltüntetni, hogy az az eredetivel mindenben megegyező másolat.

A pályázati adatlapon a támogatási célként megjelölt produkció munkacímét kell feltüntetni, amelyet az esetleges pályázati nyertesség és a produkció megvalósításának támogatása esetén legkésőbb a támogatási összeggel történő végelszámolás határnapjáig - a filmalkotás producerének, rendezőjének, forgatókönyvírójának előzetes írásbeli hozzájárulásával – lehet megváltoztatni.


2. A pályázatok átvételére vonatkozó rendelkezések, pályázatok érvényességi vizsgálata

A pályázatok érvényességnek alaki szempontú vizsgálatát az MMK Titkársága végzi.
Támogató kizárólag az érvényes pályázatokat értékeli.
A Támogatási Szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek, valamint jelen pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, amiről az MMK a pályázókat - érvénytelenségről szóló nyilatkozatot kiállításával - értesíti.

A pályázat érvénytelenségére vonatkozóan a Támogatási Szabályzat rendelkezései irányadók.


3. A pályázati díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések


A jelen pályázati eljárásban a pályázók pályázati díjat fizetnek. A pályázati díj átutalásakor a közlemény rovatba a „animációs pályázat” megjelölést kérjük feltüntetni. A pályázati díj az MMK www.mmka.hu honlapon közzétett pályázati naptár mellékletét képező hirdetmény illetve a Támogatási Szabályzat vonatkozó rendelkezései alapján fizetendő.
A pályázati díj befizetésére vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos Támogatási Szabályzat tartalmazza.

II. a pályázat célja

Az MMK a jelen pályázattal, hatékony és ellenőrizhető eljárás keretében támogatni kívánja az olyan kulturális értéket hordozó animációs rövidfilmek és ún. egészestés animációs filmek filmterv-fejlesztését és gyártását, amelyek mind a hazai, mind az európai és nemzetközi filmpiac(ok)on versenyképesek, amelyek mozikban is bemutathatók, és ezáltal alkalmasak mind a magyar, mind a nemzetközi közönség egyre növekvő igényeinek kielégítésére.
Jelen pályázat keretében az MMK a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 2.§ 19. pontja szerinti filmterv-fejlesztési tevékenységet támogatja, amelynek eredményeképpen a magyar és európai filmkultúra fejlődését szolgáló, színvonalas, művészileg és technikailag alaposan előkészített, a hazai és a nemzetközi filmpiacon sikerre számot tartó filmalkotások jöhetnek létre.

Az MMK közvetlen és vissza nem térítendő pénztámogatás formájában, szelektív döntéshozatal útján kíván hozzájárulni azokhoz a produkciókhoz, amelyek és amelyek előállítója minden tekintetben megfelelnek a jelen Pályázati Feltételeknek és a mindenkor hatályos Támogatási Szabályzat rendelkezéseinek.

III. a pályázat tárgya, a támogatható filmalkotásokra vonatkozó rendelkezések

1. Jelen pályázat keretében a pályázó animációs, 55 percnél rövidebb valamint egészestés (55 percnél hosszabb) -, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2.§ 7. a) pontjában meghatározott -magyar filmalkotások

filmtervfejlesztési
és
gyártási

támogatását kérheti az MMK-tól.

Az MMK tájékoztatja a filmelőállítókat, hogy az egészestés animációs filmalkotások filmelőállítói pályaműveket nyújthatnak be az MMK által játékfilmekre kiírt filmtervfejlesztési és filmgyártás szelektív támogatására vonatkozó pályázatokra is. Az MMK továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy az egészestés animációs filmek az MMK koprodukciós filmalkotások gyártására kiírt pályázatán is részt vegyenek.

2. A pályázó a pályázatában fel kell, hogy tüntesse, hogy az MMK-tól a filmalkotás filmtervének fejlesztéséhez, vagy gyártásához, mint támogatási cél megvalósításához kér támogatást.

A.) Rövidfilmes és egészestés animációs film filmterv-fejlesztésének támogatása esetén a pályázaton
 1. kizárólag olyan filmalkotásokra vonatkozó pályázattal lehet részt venni, amelynek gyártása még nem kezdődött el,
 2. a filmelőállítók olyan pályázatokkal pályázzanak, amelyeknél forgatókönyv/képes forgatókönyv/storyboard elkészítése szükséges és feltételezhető, hogy a folyamatok hosszabb időt vesznek igénybe;
 3. amelyhez felhasznált szerzői jogvédelem alatt álló irodalmi és egyéb művek hasonló vagy ugyanilyen célú felhasználására a pályázó nem kötött kizárólagos megállapodást harmadik személlyel;
 4. amely alapján megvalósítandó filmalkotás gyártásának támogatására vonatkozóan a pályázó az MMK-nál ilyen támogatásban nem részesült.

B.) Rövidfilmes és egészestés animációs film gyártásának támogatása esetén pályázni lehet:
 1. készültségi foktól függetlenül új pályázattal, amennyiben a pályázatban megjelölt támogatási cél 2009. május 31. napjáig megvalósul
 2. az MMK által korábban már pályázattal (legyen elkészült, félig elkészült film vagy tervezett filmre vonatkozó korábbi pályázat), amennyiben a filmalkotás 2009. május 31. napjáig elkészül, vagy amennyiben a pályázó pályázatában megjelölt gyártási szakasz 2009. május 31. napjáig befejeződik.
3. Nem támogatható a megrendelésre – bérmunka- illetve szervízmegállapodás alapján – készülő filmalkotás, amelyben a pályázó, mint magyar fél az adott filmalkotásban végzett tevékenysége révén nem minősül filmelőállítónak és nem részesedik a filmalkotáson fennálló szerzői jogokból.

Nem támogatható az Mktv. 21.§ e.) pontja szerinti V. kategóriába sorolt filmalkotás.

IV. a támogatásra jogosultak illetve pályázók köre

1. A pályázaton a kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda (továbbiakban: Filmiroda) által nyilvántartásba vett, az Mktv. 2.§ 4.és 5. pont szerinti magyar filmelőállítók vehetnek részt

Egy alkotó egy pályázati időszakban egyszerre 2 (két) különböző stádiumban lévő animációs filmterv megvalósításánál részesülhet támogatásban.

2. A pályázónak, mint filmelőállítónak az 55 percnél rövidebb valamint az egészestés animációs filmek gyártásra vonatkozó pályázat beadásakor legalább támogatási nyilatkozattal, opciós megállapodásokkal, támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésekor véglegesített szerződésekkel kell igazolnia a következőket:

 1. amennyiben van alapul szolgáló mű, rendelkezik az alapul szolgáló mű átdolgozási és magyarországi megfilmesítési jogával a megvalósítás teljes időszakra;
 2. rendelkezik a filmterv és a képes forgatókönyv kizárólagos magyarországi megfilmesítési jogával a megvalósítás teljes időszakára;
 3. valamennyi filmalkotóval (forgatókönyvíró/forgatókönyv rajzoló/filmterv szerzője) és közreműködővel olyan tartalmú megállapodások kötik, amelyek alapján a filmelőállító a szerződésben vállalt díj megfizetése esetén a filmalkotás megvalósításához és filmcélú felhasználásához szükséges szerzői jogok összességét megszerzi és képes jogszavatosságot vállalni harmadik személyek irányában arra vonatkozóan, hogy a filmalkotás felhasználását semmilyen körülmény, tény, illetve jog, jogosultság nem akadályozza;
 4. amennyiben egyedi animációs technikát alkalmaznak filmalkotás gyártásában, úgy rendelkezik ezen egyedi technika alkalmazásának jogával;
 5. továbbá, amennyiben már elkészült tervek/rajzok/figuratervek állnak rendelkezésre, úgy az azokra vonatkozó felhasználási jogokat is megszerezte;
 6. amennyiben a filmelőállító ezen jogával él, igazolja hogy az Mktv. rendelkezéseinek megfelelően közvetett támogatást vesz igénybe.

Az animációs filmalkotás gyártásának támogatása esetén a támogatott filmelőállító köteles tudomásul venni, hogy az animációs filmalkotáson fennálló szerzői jogait és azokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag az MMK, mint támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni. Ez vonatkozik (mind a hazai, mind a nemzetközi) a koprodukciós megállapodások megkötésére is, melyhez minden esetben szükséges az MMK előzetes írásbeli hozzájárulása annak érdekében, hogy a filmelőállító alábbiakban megkövetelt jogai biztosítottak legyenek.
Amennyiben a pályázó magyar filmalkotásnak minősülő koprodukciós filmalkotás gyártásához kér támogatást, úgy szavatolnia kell, hogy produkció megvalósításának feltételeiről szóló koprodukciós szerződés alapján legalább az alábbi jogokkal fog rendelkezni, illetve a következő feltételeknek fog megfelelni:
a) az eredeti filmalkotás hordozójának, illetve sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjoga és jogosultság bemutatásra alkalmas műpéldányt készítésére;
b) vagyoni hozzájárulásának és a produkció teljes költségvetésének arányában részesedés a filmalkotáson fennálló – szerzői vagyoni jogokból és bevételekből;
c) Magyarország és a filmelőállító megnevezése a produkcióban részt vevők között;
d) vagyoni hozzájárulásának arányában döntési jogkör a gyártási kérdésekben, kivéve, ha a magyar és a külföldi filmelőállítók közötti szerződés alapján a vezető producernek diszkrecionális jogkört határoznak meg;
e) folyamatos információkérés a produkció gyártásáról, státuszáról a külföldi filmelőállítókról és ezeknek az információknak átadása az MMK-nak;
f) territoriális (területi) kizárólagos forgalmazási jog és részesedési jog a magyarországi bevételekből, kivéve, kivételes és indokolt esetben, ha a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
g) a filmalkotás magyar nyelvű változatának elkészítése (felirat, hangalámondás, szinkron);
h) a filmalkotás mozi bemutatási joga Magyarországon.

3. A pályázatból és a támogatásból kizártak körére vonatkozóan az MMK Támogatási Szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.

V. A pályázat keretösszege

Az Mktv-ben foglalt határidőig közzétett, a tevékenységre meghatározott éves támogatási keret feladatarányos része.

VI. A Megítélhető támogatási összegre vonatkozó rendelkezések

1. Filmtervfejlesztés esetén a jelen pályázati eljárás során egy támogatási cél megvalósítására megítélhető támogatási összeg
- 55 percnél rövidebb animációsfilm esetén legfeljebb a tervezett költségvetés 10 %-a, a támogatási összeg azonban nem haladhatja meg az 500 ezer forintot;
- egészestés animációsfilmek esetén legfeljebb a tervezett költségvetés 10 %-a, azonban a támogatás összege nem haladhatja meg az 1 millió forintot.

2. Az MMK a jelen pályázati eljárás során egy támogatási cél megvalósítására megítélhető gyártási támogatás esetén legfeljebb az egyes produkciók teljes költségvetésének 80%-áig nyújt támogatást, az ezen felüli részhez a támogatást a pályázónak saját, vagy más, az MMK-n kívüli forrásból kell fedeznie.
MMK jogosult a teljes gyártási költségvetés 100%-át támogatásként megítélni, amennyiben a pályázó hitelt érdemlően igazolja, hogy a támogatott filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható és a produkció különösen nagy kulturális jelentőséggel bír.

Az MMK fenntartja a jogot arra, hogy a 3 millió forintot meghaladó költségvetésű filmalkotások esetén a támogatási összeget utófinanszírozással – banki előfinanszírozással – bocsássa a támogatott rendelkezésére.
Az MMK Kuratóriuma – a Szakkollégium előzetes javaslata alapján - dönthet úgy, hogy ezen filmalkotások filmelőállítói az Mktv. rendelkezései szerinti közvetett támogatást vegyék igénybe.

Az MMK kötelezően előírja, hogy a filmalkotás gyártásának támogatása esetén a filmelőállító a támogatási összeg 80%-ának megfelelő összeget közvetlen magyarországi filmgyártási költségek fedezetére fordítsa. Az MMK Kuratóriuma különös méltánylást érdemlő esetben a mozgóképről szóló törvény 13.§ (7) bekezdése alapján a fenti szabály alól felmentést adhat.

3. A pályázati eljárás során az egyes támogatási célok megvalósításának támogatása esetén a Szakkollégium javaslatainak megtételekor törekszik arra, hogy a pályázó által a pályázatban megjelölt (igényelt) támogatási összegtől 20 %-nál nagyobb mértékben ne térjen el.

A pályázathoz csatolt, valamint támogatás esetén a támogatási szerződés mellékletét képező részletes költségvetés minden eleme, költségneme és az azokhoz rendelt egyes költségek kötik a pályázót, illetve a támogatottat, attól eltérni kizárólag az MMK előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. A költségvetést; a gyártási ütemtervet – az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt – az MMK részéről Kontrolling szervezet vizsgálja, támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a részletes produkciós költségvetést és a gyártási ütemtervet a Kontrolling Szervezet írásban elfogadja. A költségvetés kizárólag az MMK előzetes jóváhagyásával módosítható.

Támogatási összeg kizárólag az MMK-val kötött támogatási szerződés megkötését követően, valamennyi folyósítási feltétel együttes teljesítése esetén folyósítható.


VII. pályázati dokumentáció tartalmi és alaki követelményei

A Pályázati dokumentáció alaki követelménye, hogy a mellékletek alábbi megadott sorrendben, a pályázati adatlap kezdőlapjával, mint címlappal (és semmiféle más kezdőlappal), összefűzve kerüljenek benyújtásra.

Valamennyi támogatási célhoz benyújtandó dokumentumok

 1. pályázati adatlap/igénylési formanyomtatvány;
 2. - a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonat1, illetve bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat; (hiteles, azaz az illetékes szervek által kiállított és pecséttel ellátott dokumentumok, közjegyző által hitelesített)
 3. a Filmiroda által kiállított a pályázó nyilvántartásba vételéről szóló – mindenkor hatályos/aktuális – igazolás;
 4. a pályázati díj befizetését igazoló okmány másolata;
 5. a pályázó nyilatkozatai:

(1) vele szemben a Támogatási Szabályzat IV. fejezet 2.1. pontjában felsorolt kizáró ok egyike sem áll fenn, valamint;
 1. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Pályázati Szabályzatot;
(3) nincs a pályázónak az állammal szemben fennálló adó-, járulék vagy egyéb köztartozása;
(4) nincs a pályázóval szemben folyamatban csőd-, vagy felszámolási eljárás és nem áll végelszámolás alatt;
(5) nincs a pályázónak az MMK-val szemben korábbi támogatásból eredően írásbeli felszólítás ellenére nem teljesített elszámolási, illetve lejárt visszafizetési kötelezettsége;
(6) vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a pályázat benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált támogatással az MMK-val szemben nem számolt el, vagy elszámolását az MMK nem fogadta el;
(7) tulajdonosai között nincs olyan szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző három évben felhasznált támogatással az MMK-val szemben nem számolt el, vagy elszámolását az MMK nem fogadta el;
(8) nincs a pályázónak lejárt archiválási kötelezettsége a 60/1998 (III.27.) Kormányrendelet alapján;
(9) a pályázó tudomásul veszi azt a kötelezettségét, hogy támogatás esetén az animációs film felhasználása során biztosítania kell, hogy az animációs filmalkotás végefőcímén és valamennyi reklámhordozón az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatóként feltüntetésre kerüljön,
(10) kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a produkció MMK általi támogatása esetén a támogatási összeg 80%-ának megfelelő összeget Magyarországon költ el, vagy az Mktv. 13. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti felmentés kérelme és indoklása;

 1. a pályázó referenciái, filmgyártási tapasztalata, eredményei, fesztiválszereplések és díjak;
 2. megállapodás a producer és a pályázó között, kivéve, ha a producer a pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője,
 3. előzetes rövid rendezői koncepció.
Kizárólag gyártási pályázat esetén további csatolandó dokumentumok

 1. szinopszis/forgatókönyv/képes forgatókönyv (storyboard)/filmterv (az MMK fenntartja magának a jogot, hogy a forgatókönyv végső változatának egy példányát archiválási célokkal elhelyezze a könyvtárában.);
 2. a Filmiroda által érkeztetett, a filmalkotás besorolására vonatkozó kérelem másolata és a pályázó által készített pont-kalkuláció az Mktv. 3.§-a alapján,
 3. rendező, producer szakmai életrajza, filmográfiája, fesztiváldíjai,
 4. tervek/rajzok/figuratervek,
m) teljes költségvetés és külön a támogatási összeg felhasználásának költségvetése;
n) finanszírozási terv és azt alátámasztó dokumentumok;
o) a pályázó képviselője, a producer, a rendező aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv (ha rendelkezésre áll, gyártási terv),
p.) az Mktv-ben meghatározott közvetett támogatást igénybe vevő befektető szándéknyilatkozata, előzetes megállapodás, egyéb dokumentumok;
q) a filmszerzőkkel és más közreműködőkkel, vállalkozókkal, kötött szerződések, előszerződések, opciós nyilatkozatok;
r) már támogatott filmalkotás esetén a forgatott anyagról demo-DVD/CD, fotók vagy más vizuális anyag;
s.) koprodukció esetén koprodukciós előszerződés/szerződés, eredeti nyelven és az irat magyar fordítása;
sz.) a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok
t.) egészestés animációsfilmek esetében a filmelőállító igazolása, hogy a filmalkotást magyarországi országos vagy körzeti műsorszolgáltatóval koprodukcióban valósítja meg, ha pedig a filmalkotást a televízióban bemutatják, akkor erre vonatkozóan az országos vagy körzeti műsorszolgáltató képviselőjének erről szóló kötelező érvényű nyilatkozata (bemutatás legkésőbb a nullkópiát, adáskópiát követő 1 éven belül).

Kizárólag filmterv-fejlesztési pályázat esetén további csatolandó dokumentumok:

i.) teljes költségvetés és külön a támogatási összeg felhasználásának (filmterv-fejlesztés) költségvetése;
j) filmterv-fejlesztési munkaterv,
k) tervek/rajzok/figuratervek ,
l) megállapodás a rendezővel, a producerrel és a forgatókönyvíróval a filmterv-fejlesztésben való közreműködésre;
m) a filmterv-fejlesztésben résztvevő főbb alkotók és közreműködők megnevezése;
n) a pályázó korábbi szakmai tapasztalata filmterv-fejlesztés és filmgyártás területé;
o) amennyiben a filmelőállító az Európai Unió Media Plus programjában, vagy EU valamely tagállamának regionális vagy országos állami filmtámogatójánál a filmterv-fejlesztésre vonatkozóan pályázatot nyújtott be; illetve amennyiben a filmterv az Európai Unió Media Plus programjában, vagy EU valamely tagállamának regionális vagy országos állami filmtámogatójánál korábban támogatásban részesült, az erre vonatkozó dokumentumok;
p) a szinopszisra, illetve forgatókönyvre vonatkozó opciós illetve felhasználási megállapodások;
q.) amennyiben a filmterv-fejlesztés más magyar vagy külföldi filmelőállítókkal való együttműködésben valósul meg, az erre vonatkozó dokumentumok, megállapodások, hazai és nemzetközi koprodukció esetén koprodukciós előszerződés/szerződés, eredeti nyelven és az irat magyar fordítása pályázó referenciái, filmgyártási tapasztalata, eredményei, a pályázat benyújtását megelőző 3 évben készített filmalkotások felsorolása, fesztiválszereplések és díjak, mozi- illetve televíziós bemutatás.

Az MMK további iratok csatolását és adatokat kérhet a pályázóktól amennyiben az a pályázat elbírálásához szükséges.

Az eredetileg nem magyar nyelven készített dokumentumok magyar nyelvű fordítását a pályázó köteles csatolni a pályázati dokumentációhoz!

VIII. a pályázatok elbírálásának szempontjai, azok értékelése

1. Az MMK jelen pályázati eljárásban az elmúlt években már gyakorlattá vált elbírálási és értékelési rendszert alkalmazza. Az új elbírálási és értékelési rendszer célja, hogy az MMK Kuratóriuma megalapozott döntéseket hozzon a támogatásokról, illetve, hogy olyan produkciókat részesítsen támogatásban, amelyek megvalósíthatósága több szempontból is biztosított, továbbá, amelyek a mozibemutatókon és televíziós sugárzások alkalmával az elérhető nézettség tekintetében hazai, adott esetben nemzetközi vonatkozásban is sikeresnek ítélhetőek meg. Az MMK fenntartja a jogát arra, hogy a jelen pályázati eljárás tapasztalatai alapján az elbírálás és értékelés szempontjain változtasson.

2. A pályázatok értékelésére és elbírálására a Támogatási Szabályzat VI. fejezetének 2. és 3. pontjának rendelkezései irányadóak, úgy hogy az MMK Animációs Szakkollégiuma a (képes) forgatókönyv/filmterv témája, kidolgozottsága, művészi értéke, a pályázó és az alkotók személye, a filmalkotás gazdasági és szakmai megvalósíthatósága, finanszírozottsága, a megvalósítandó filmalkotás kulturális értékei, valamint a hazai, európai, nemzetközi filmpiaci versenyképessége mellett a pályázatok elbírálása során a Támogatási Szabályzat VI. fejezet 3.1. a)-e.) pontokban felsorolt tényeket, körülményeket értékeli kedvező elbírálási szempontként.

A fentieken túl az MMK az animációs filmek gyártására vonatkozóan a pályázati eljárás során előnyben részesíti azokat a pályázatokat,
- amelyeknél a filmelőállító a támogatási cél költségvetésének 50 %-át nem meghaladó támogatás megítélését kéri az MMK-tól,
- amelyeknél a filmelőállító igazolja, hogy az Mktv. rendelkezéseinek megfelelően a 20 % mértékű közvetett támogatást igénybe veszi;
- amelyeknél a filmelőállító gyártásában készített korábbi animációs film sikeres moziforgalmazásra és/vagy országos televíziós bemutatásra került;
- amelyeknél a filmalkotó nyilatkozatban önrészként igazolja, hogy a gyártásában készített korábbi animációs filmalkotás értékesítéséből származott bevételeit (vagy annak egy részét) a jelen pályázati eljárásban megvalósítani kívánt filmalkotás gyártására kívánja fordítani;
- amelyeknél a filmelőállító a pályázat benyújtásakor igazolja, hogy a filmalkotást magyarországi országos vagy körzeti műsorszolgáltatóval koprodukcióban valósítja meg, valamint ha a televíziós sugárzásra vonatkozóan az országos vagy körzeti műsorszolgáltató képviselője kötelező érvényű nyilatkozatot tesz.(bemutatás legkésőbb a nullkópiát, adáskópiát követő 1 éven belül);
- amelyek más európai alaptól, alapítványtól a jelen pályázatra beadott filmalkotás gyártásához támogatásban részesülnek;
- amelyek nemzetközi forgalmazási ígérvényekkel rendelkeznek.

Az MMK az egészestés animációsfilmek megvalósítása esetén előnyben részesíti azokat a filmalkotásokat, amelyeknél a filmelőállító - a pályázat benyújtásakor - igazolja, hogy a filmalkotást magyarországi országos vagy körzeti műsorszolgáltatóval koprodukcióban valósítja meg; illetve amennyiben a televíziós sugárzásra vonatkozóan az országos vagy körzeti műsorszolgáltató képviselője kötelező érvényű nyilatkozatot tesz.

Az Animációs Szakkollégium javaslata megtételekor figyelembe veszi a filmterv, illetve filmalkotás témájának társadalmi időszerűségét, kulturális jelentőségét, a pályázó rendszeres szakmai jelenlétét, az alkotók életművét, a költségvetési és finanszírozási, illetve a gyártásszervezési dokumentációkat valamint a megvalósíthatósági lehetőségeket.

3. Az MMK Kuratóriuma az Animációs Szakkollégium javaslata alapján hoz döntést a filmtervfejlesztés, valamint az egyes filmalkotások gyártásának támogatásáról. Az MMK Kuratóriuma fenntartja a jogot, hogy a Szakkollégium által tett javaslattól eltérő döntést hozzon.
A döntés felülbírálatára nincs lehetőség!

Az Animációs Szakkollégium az adott forgatókönyv megfilmesítésének támogatási javaslatáról szótöbbséggel dönt. Az Animációs Szakkollégium a pályázó képviselőjével, a rendezővel és a producerrel személyes konzultációt kezdeményezhet.


IX. döntés a támogatásról

A pályázatokról az MMK Kuratóriuma az Animációs Szakkollégium javaslata alapján legkésőbb 2008. április végéig dönt.

Az Animációs Szakkollégium javaslatainak megtételét megelőzően személyes konzultációt kezdeményezhet a filmelőállítóval és ennek keretében új vagy átdolgozott gyártási vagy finanszírozási terv elkészítését javasolhatja.

Azon filmalkotások gyártása esetén, amelyek megvalósítása a 2008. évben elkezdődik, azonban a teljesítése előreláthatólag 2009. május 31. napjáig nem történik meg, továbbá azon filmalkotásoknál, amelyek előkészítése (forgatókönyv/képes forgatókönyv/storyboard készítése) hosszabb időt (esetleg éveket) vesz igénybe, a Szakkollégium javaslata alapján az MMK Kuratóriuma a 2009. évi finanszírozási keret terhére szándéknyilatkozatot bocsáthat ki. Ezen kötelezettségvállalások összege azonban az animációsfilmek gyártására biztosított 2008. évi keretösszeg 10 %-át nem haladhatja meg.
Ezen szabálytól az MMK Kuratóriuma rendkívüli esetben eltérhet.

Az MMK kötelezően előírja, hogy azok a pályázók, akik jelen pályázati eljárás keretében filmterv-fejlesztési támogatásban részesülnek, azok a végső elszámolás elfogadását követően az MMK által 2009. évben kiírásra kerülő, animációsfilmek gyártására irányuló pályázatán részt vegyenek.
Amennyiben az MMK - által 2009. évben kiírásra kerülő; - animációsfilmek gyártására irányuló pályázatán a pályázó a filmtervvel támogatásban részesül, úgy azon összeg a filmalkotás teljes költségvetésének a részét képezi.

Abban az esetben azonban, amennyiben a pályázó az MMK 2009. évi - animációsfilmek gyártására irányuló - pályázatán nem vesz részt, illetve részvétele ellenére az Animációs Szakkollégium javaslata alapján támogatásban nem részesül, úgy egyidejűleg az MMK Kuratóriuma dönthet a filmterv-fejlesztéshez nyújtott támogatási összeg esetleges visszafizetéséről.

A Kuratórium döntéséről a Támogatási Szabályzatban foglalat rendelkezések alapján írásban értesíti a pályázókat. Az MMK a döntését nem köteles indokolni.

A nyertes pályázókkal az MMK támogatási szerződést köt.

X. A támogatási szerződés

Az MMK és a támogatott filmelőállító közötti támogatási szerződés megkötésének feltételei:
 1. az MMK Kuratóriuma a támogatásról szóló döntést meghozta,
 2. a támogatott által benyújtott pályázati dokumentáció adatai nem változtak, kivéve ha a változást az MMK előzetesen jóváhagyta; és
 3. a szerződéskötés alapokmányait a támogatott az MMK-nak hiánytalanul átadta.

Nem köthető szerződés azon nyertes pályázóval, aki valamely MMK által folyósított támogatási összeggel maradéktalanul nem számolt el, illetveakivel szemben a Támogatási Szabályzatban rögzített kizárási feltételek valamelyike fennáll.

A támogatási szerződés megkötésének további feltétele, hogy az animációs filmalkotás, illetve a filmterv-fejlesztés megvalósítására vonatkozó, valamennyi alkotói, közreműködői, támogatói, koprodukciós és egyéb szerződés – legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor - hatályba lépjen valamint a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt hatályában fenntartott legyen. A támogatási szerződés megkötésének feltételeit az MMK Titkársága a benyújtott okiratok alapján ellenőrzi.

Amennyiben a támogatott filmelőállító a csatolt költségvetéshez képest további forrásokat (szponzori támogatás, állami vagy más finanszírozó, koproduceri beszállás, reklám-vagy marketing támogatás, barter) képes bevonni a produkcióba, úgy köteles arról az MMK-t – a forrás nyújtására vonatkozó szerződés megkötését követően - haladéktalanul tájékoztatni, valamint a végső elszámolásban igazolni, hogy a további bevont forrásokat is a támogatási szerződés szerinti produkció megvalósítására fordította.

A jelen pályázat szerinti gyártási támogatás kifejezetten a filmalkotás megvalósításához még hiányzó gyártási költségek fedezetéül szolgál. Ezzel összhangban a támogatott filmelőállító a támogatási szerződésben nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a produkció – a támogatási szerződéshez csatolt költségvetéshez viszonyított – többlet-, illetve túlfinanszírozottsága esetére az MMK fenntartja magának a jogot arra, hogy szakmailag vizsgálja a többlet-illetve túlfinanszírozás felhasználásának megalapozottságát.

A támogatási időszak alatt a rendező és a producer személye kizárólag az MMK Kuratóriumának előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható.

A támogatott filmelőállító nem módosítható és a támogatásra való jogosultság nem átruházható.

A támogatási összeg nem használható fel semmilyen köztartozás rendezésére (adó, járulék, illeték, vám, stb.), beruházásra, a támogatott filmelőállító illetve tulajdonában vagy birtokában lévő ingó vagy ingatlan felújítására, állandó fenntartására, a támogatott filmelőállító illetve törzstőkéjének/alaptőkéjének emelésére, késedelmi vagy ügyleti kamat, bírság, kötbér, tagi kölcsön és természetbeni juttatásnak minősülő étkezési, reprezentációs költségek kifizetésére.

A támogatási szerződés alapokmányai/alapdokumentumai
 1. Kuratórium határozata, Szakkollégium javaslata,
 2. A filmelőállító; producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek), és a rendező aláírásával ellátott teljes költségvetés és külön a támogatási összeg felhasználásának költségvetése, és annak a Kontrolling szervezet általi elfogadása,
 3. pályázat és annak mellékletei ,
 4. 30 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat,
 5. az illetékes APEH, a székhely szerinti önkormányzat és a VPOP által kiállított ún. „nemleges igazolások”,
 6. a filmterv-fejlesztés, illetve a filmalkotás teljes és bizonyított finanszírozását alátámasztó dokumentumok, és azoknak a Kontrolling szervezet általi elfogadása;
 7. a támogatott filmelőállító elkülönített produkciós bankszámlájának száma, melyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható;
 8. a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott (képes) forgatókönyv, illetve filmterv -fejlesztés esetén szinopszis;
 9. véglegesített, valamennyi fél által aláírt olyan szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot, opciós vagy előszerződést tartalmazott (ld. megfilmesítési és egyéb alkotói szerződések, koprodukciós szerződés, támogatási szerződések, stb.), és annak Kontrolling szervezet általi elfogadása;
 10. véglegesített, a filmelőállító, producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek), és a rendező által aláírt gyártási terv, illetve filmterv-fejlesztés esetén fejlesztési munkaterv, és annak Kontrolling szervezet általi elfogadása;
 11. a producer aláírásával ellátott cash-flow terv, és annak Kontrolling szervezet általi elfogadása;
 12. felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra;
 13. amennyiben a pályázatában a támogatott önrész biztosítását vállalta, annak Kontrolling szervezet általi elfogadása;
 14. a Filmiroda által hozott határozat másolata a filmalkotás besorolására és nyilvántartásba vételére vonatkozóan;
 15. az Mktv. szerint közvetett támogatás igénybevétele esetén az erre vonatkozó szándéknyilatkozat; támogatási szerződés másolata és annak Kontrolling szervezet általi vizsgálata.
XI. ellenőrzés, elszámolás, a produkció zárása, a támogatási cél megvalósítása

1. A támogatási összeg felhasználásának ellenőrzését és elszámoltatását az MMK Kontrolling szervezete végzi, amelynek eljárására, az ellenőrzésre és a támogatási összeggel történő elszámolásra az MMK mindenkor hatályos Kontrolling Szabályzata és a Támogatási Szabályzatban foglaltak irányadóak. A támogatási összeg elszámolása a mindenkor hatályos adó és számviteli jogszabályoknak megfelelően, magyar forintban történik.

A filmterv-fejlesztési támogatással való elszámolás, a pályázati dokumentumok részét képező költségvetés alapján a Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint történik.

2. A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak filmterv-fejlesztés esetén, amennyiben
a) a támogatott a támogatási összeggel elszámolt és az elszámolást az MMK Kuratóriuma elfogadta,
b.) a filmterv-fejlesztési költségvetést és munkatervet a támogatott betartotta, teljesítette
c) a filmterv-fejlesztés eredményeképpen a megvalósítandó filmalkotás gyártása a támogatási időszak végétől számított 24 hónapon belül megkezdődhet,
d) a forgatókönyv megalkotása befejeződött és annak alapján a filmalkotás megvalósítható, továbbá azt a támogatott filmelőállító és a – már ismert - koproducerek elfogadták,
e) képes forgatókönyv/storyboard, látványtervek, figuratervek elkészültek
f.) a támogatott a filmterv-fejlesztéssel elért eredményekről részletes beszámolót készít és a rendelkezésre álló iratokat, dokumentumokat, terveket az MMK-nak benyújtja,
g.) a fejlesztési munka szakmai és pénzügyi értékelése,
h.) záró adatlap Támogató általi kiállítása.

3. A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak gyártási támogatás esetén, amennyiben

a.) a támogatott a támogatási összeggel elszámolt és az elszámolást az MMK Kuratóriuma elfogadta,
b.) archiválásról szóló 60/1998 (III.27.) számú Kormányrendelet szerinti kötelezettségének teljesítése; igazolása
c.) az elkészített filmalkotásról köteles kópia Támogató részére történő leadás
d.) szakmai beszámoló elkészítése és annak Kuratórium által történő elfogadása
e.) záró adatlap Támogató általi kiállítása.

A jelen pályázati szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és annak módosítása és a Magyar Köztársaság egyéb jogszabályai, valamint az MMK által közzétett mindenkor hatályos Támogatási Szabályzat, Kontrolling Szabályzat és egyéb szabályzatok irányadóak.

Az MMK fenntartja a Pályázati Kiírás rendelkezései módosításának jogát.


Budapest, 2007. december 20.Grunwalsky Ferenc s.k.
a Kuratórium elnöke
Magyar Mozgókép Közalapítvány
1 Cégkivonatként az illetékes cégbíróság által, vagy az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálata által kiállított, pecséttel ellátott eredeti irat fogadható el.
 
< Előző   Következő >


Google
 
Advertisement
Kapcsolódó elemek
Jelenleg 7 vendég és 2 tag olvas minket
Szavazz te is!
Tervez-e pályázni a cége/szervezete a 2014-20-as időszakban?
 
Hasznos-e a pályázatíró?
 
Parnereink
Állásajánlatok Magyarországon
Jooble álláskereső
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Hirdetés
Álláshirdetések.Eu

Álláshirdetés feladása ingyen!

Az Álláshirdetések.Eu ingyenesen teszi lehetővé álláshirdetések ingyenes feladását. A oldalt minden regisztrált felhasználó a saját felelősségére használhatja.

 
Pénzforrás PályázatPortál - hírek, információk a pályázatokról ; E-mail: penzforras@gmail.com
1132 Budapest, Victor Hugo u. 2-4. Telefon/Fax: (061) 239-90-39