Címe

2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat
Kódszám: KerFejl-2013

Benyújtás 2013. október 14-tõl 2013. november 15-ig (vagy a keret kimerüléséig!) lehetséges.
Értékelési határnapok:
• 2013. október 17., 22., 28,
• 2013. november 1., 8., 15.
 

 

Kiiró

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatának célja kis és közepes méretû vállalkozások értékesítési, valamint és beruházási lehetõségeinek bõvítése, a külpiacra lépési képességek növeléséért anélkül, hogy a konkrét exporttevékenységet támogatna. További kiemelt cél, hogy a magyarországi és a szomszédos országok vállalkozásai, valamint a FÁK országok vállalkozásai közötti üzleti együttmûködések szorosabbá váljanak.

Összefoglaló

A támogatott projektek célja a növekedési potenciállal rendelkezõ, exportorientált vállalkozások jövedelemtermelõ képességének növelése. keretösszeg 300 M Ft 5-150 pályázatra

Pályázhat

Legalább egy lezárt üzleti évvel exportorientált mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozó, feltéve, hogy nem tartoznak az EVA hatálya alá.
2. A KKV gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó egyetemmel vagy fõiskolával, jelen pályázati konstrukcióra történõ pályázat céljából kötött konzorciumi (polgárjogi) megállapodás alapján.

( Exportorientált vállalkozásnak minõsül az a vállalkozás, amely árbevételének exportból származó részét két év alatt 5%-kal növeli, kezdõ exportõrök pedig legalább 5%-ra növelik.)

Támogatott tevékenység

1.Beruházáshoz, fejlesztéshez
a) Eszközbeszerzés (beleértve a kapcsolódó szoftvert is)
b) Áruszállító gépjármû beszerzése
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
d) Információs technológiafejlesztés
e) Munkavállaló foglalkoztatása külkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó speciális munkakörökben
f) Vállalati HR fejlesztés
2. A termék/technológia/szolgáltatás fejlesztés piacra vitelt közvetlenül megelõzõ, illetve a piacra vitel elõkészítéséhez és iparjogvédelmi tevékenységhez kapcsolódó K+F tevékenység
a) K+F célú eszközbeszerzés (beleértve a kapcsolódó szoftvert is)
b) K+F célú információs technológiafejlesztés
c) K+F anyagbeszerzés
d) Munkavállaló foglalkoztatása olyan K+F tevékenységhez tartozó munkakörben, mely kapcsolódik a külkereskedelmi tevékenységhez is
e) Iparjogvédelemhez kapcsolódó hatósági és szolgáltatási díjak

Támogatás mértéke

minimum 2 M Ft, maximum 60 M Ft, mértéke az összes elszámolható költség 30-50%-a.

Ha a pályázó a Kárpát-medence országaiban (Szlovák Köztársaság, Ukrajna,
Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria), valamint a FÁK országokban (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán) kívánja az üzleti együttmûködéseit, külpiaci jelenlétét növelni, az elnyerhetõ támogatás mértéke 60% lehet.

Határidõ2013.11.15
Feltételek

KÖTELEZÕ VÁLLALÁSOK
1. Létszámtartás a fenntartási idõszakban, - - csak az új
alkalmazott bérköltségéhez támogatást igénylõ pályázókra
2. Személyi jellegû ráfordítás: növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával VAGY 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelõzõ üzleti év) képest, ÉS
3. a projekt befejezési évét követõ 2. év végére az értékesítési nettó árbevétel exportból származó részét 5%-al növeli , export árbevétellel nem rendelkezõ vállalkozás esetén pedig legalább 5%-ra növeli az export árbevételét a nettó értékesítési árbevételen belül, ÉS
4. Külpiaci tevékenység növelése
5. K+F tevékenység üzleti hasznosíthatósága - csak a K+F tevékenységhez támogatást igénylõ pályázókra: a fenntartási idõszak alatt 2 egymást követõ teljes üzleti évben a projekt keretében végzett K+F tevékenységbõl és/vagy annak eredményébõl származó árbevétele ( eléri a támogatási összeg minimum 30 %-át.

Kizáró okok

A projekt az elszámolható összköltsége meghaladja a legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételi összegét, vagy a mérleg-fõösszeg nem éri el legalább a projekt összes elszámolható költségének összegét.

DokumentumokFelhívás
Útmutató
További információ

Nemzetgazdasági Minisztérium (www.ngm.gov.hu) és a Lebonyolító Szervezet, a MAG -Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (www.magzrt.hu -1139 Budapest, Váci út 83. +36-40-200-617
info@magzrt.hu)

 

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara