Címe

EU Önerõ Alap támogatás - 2013

Módosult  2014.06.12.

 

 

 

 

 

Kiiró

Az EU Önerõ Alap célja - az Európai Területi Együttmûködés programjaiból származó támogatások kivételével - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból támogatásban részesülõ közszféra szervezet kedvezményezettek önerejéhez támogatás nyújtása

 

Összefoglaló

A közszféra szervezet önerõ-támogatást ((az európai uniós forrásból finanszírozott programhoz nyújtott vissza nem térítendõ költségvetési támogatást) igényelhet, ha korábban az önerõ rendelkezésére állásáról nyilatkozott, de az önerõt neki fel nem róható okból nem vagy csak részben tudja biztosítani, s már rendelkezik aláírt támogatási szerzõdéssel, illetve önerõ-támogatásban történõ részesítését gazdasági, költségvetési helyzete, vagy a projekt megvalósításához fûzõdõ nemzetstratégiai érdek indokolja.
 

Pályázhat

Kérelmezõ lehet:  helyi önkormányzat és minden költségvetési szerv, közalapítvány, helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása,  területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács;
minisztérium, Miniszterelnökség,az állam
és a közérdekû, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegû tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet/szervezet (közszolgáltatási ellátás)
 

Támogatott tevékenység

az európai uniós forrásból Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból finanszírozott program.

Az önerõ finanszírozása érdekében felvett hitel kiváltására is felhasználható, de a hitelkiváltás költségei nem elszámolhatóak

Támogatás mértéke

vissza nem térítendõ vagy kamatmentes visszatérítendõ regionális támogatás, de minimis támogatás, közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott, vagy kulturális célú támogatás 
 
 Az önerõ-támogatás  nem haladhatja meg a projekt keretében elszámolható, a projekt befejezéséhez a kérelem elõterjesztésekor még szükséges önerõ mértékét.
 

Határidõ2013.12.31
Feltételek

az állami támogatási szabályoknak való megfelelés (nem áll adósságrendezési eljárás hatálya alatt, köztartozás-mentes …) 
A projektre vonatkozóan rendelkezik megkötött támogatási szerzõdéssel.

A visszatérítendõ önerõ-támogatást a projekt pénzügyi zárás és a projekt fenntartási idõszakának vége közötti idõszakban kell visszafizetni, legalább havi, legfeljebb féléves részletekben.

Vissza nem térítendõ támogatási forma abban az esetben igényelhetõ, ha
a) az igénylõ szervezet gazdasági, költségvetési helyzete ezt indokolja, b) a projekt megvalósítása az adott operatív program pénzügyi és fizikai céljainak teljesüléséhez alapvetõen szükséges, c) a projekt megvalósításához nemzetstratégiai érdek fûzõdik, vagy d) a projekthez derogációs kötelezettség kapcsolódik.  A nemzetstratégiai érdek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter állásfoglalása irányadó.

Az önerõ-támogatás a támogatás folyósításával egyidejûleg kerül kifizetésre.
 

Kizáró okok

korábban megítélt támogatás alapján már megkezdett beruházáshoz az önerõ kiegészítésére kizárólag csekély összegû támogatás adható, ha arra kulturális célú a és közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás nem nyújtható.

Nem nyújtható önerõ-támogatás, ha a támogatási kategória maximális támogatási intenzitását meghatározó elõírások azt nem teszik lehetõvé

 

Nem részesíthetõ e rendelet szerinti önerõ-támogatásban ivóvízminõség-javításra irányuló projekt tekintetében sem helyi önkormányzat, sem helyi önkormányzatok társulása

DokumentumokFeltételek
További információ

palyazat.gov.hu

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara