Címe

Kistelepüléseken a településkép javítása
KDOP-3.1.1/C-12

Módosult (rövidült!) határidõ és benyújtás .  2012. október 1-ig!

Kiiró

Cél: kisvárosokban, nagyközségekben a központi területek, értékes épületek - kapcsolódó közmûvek megújítása, a mûemlékek, s a használaton kívüli örökségi értékek  revitalizációja, s egyéb kisléptékû infrastrukturális fejlesztések a településkép javításáért..

Összefoglaló

NFÜ pályázat az ÚSZT - Közép-Dunántúli Operatív programja keretében a kistelepülések településképének javítása érdekében. Keret 300 millió Ft 4-5 pályázatra. Közremûködõ Szervezet: Közép Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár,
Rákóczi Ferenc u. 1.

Pályázhat

10.000 fõnél alacsonyabb  népességû városi rangú települések és a   - nem városi rangú, de 5.000 fõnél nagyobb állandó népességû  és 100
fõ/km2–nél nagyobb népsûrûségû települések települési önkormányzatai, illetve Aba Nagyközség Önkormányzata.

Konzorciumi tagként: önkormányzati intézmények, kisebbségi önkormányzatok, -Központi költségvetési szervek és intézményeik. Állami gazdálkodó szervezet;
- Non-profit szervezetek: egyház, közalapítvány; köztestület . Non-profit gazdasági társaság;
- Kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, kivéve multinacionális
vállalat, ill. franchise rendszerû vállalkozás;
- Szövetkezetek, ha a felújított közterülethez csatlakozó üzlethelyiségek, szolgáltató helyiségek tulajdonosai, vagy üzemeltetõi;
- Társasházak, lakásszövetkezetek, ha a
projektben érintett gazdasági célú hasznosítással megjelenõ üzlethelyiségek tulajdonosai.

Támogatott tevékenység

Közigazgatási épületek, közmûvelõdési intézmények, kulturális házak energia-racionalizálással egybekötött felújítása,  bõvítése,  környezetük rendezése.
 Közoktatási- nevelési intézmények, szociális és gyerekjóléti, ill. egészségügyi alapellátási intézmények, alapellátást nyújtó intézmények alapesetben energiaracionalizálással egybekötött külsõ felújítása, fûtési rendszer korszerûsítése;
· Településképi, településszerkezeti szempontból meghatározó önkormányzati tulajdonban lévõ vagy a támogatási szerzõdés aláírásáig önkormányzati tulajdonba kerülõ épületek fenntartható módon történõ, energia-racionalizálással egybekötött felújítása, átalakítása, bõvítése, hasznosítása, közvetlen környezetének rendezése. (Amennyiben gazdasági célú az épület asznosítás, gazdaságélénkítésnek minõsül és regionális beruházási támogatásként támogatható).
· Településmagok értékõrzõ megújítása - történelmi és kulturális örökség megõrzése és fejlesztése; mûemlékek, természeti, épített értékek értékmegõrzõ
felújítása, fejlesztése, védelme, közterületek, központi terek megújítása, forgalomcsillapított övezetek, sétálóutcák kialakítása, az épületek, közvetlen környezetének rendezése, .
· Közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek
kialakítása, felújítása.
· Települési zöldterületek, közparkok, szabadstrandok zöldfelületei, a KEOP-ban nem
nevesített, köztulajdonban lévõ történeti kertek, parkok, kialakítása, felújítása.
Önkormányzati tulajdonú piac, piaccsarnok felújítása (regionális támogatás)

Kapcsolódóan: Barnamezõs területek funkcióváltással történõ fejlesztése

- Terület elõkészítés, kármentesítés.
- A szelektív hulladékgyûjtés infrastrukturális feltételei.
- Kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek felújítása (regionális beruházási támogatás).
- szolgáltatóház energiaracionalizálással
egybekötött felújítása, bõvítése (regionális beruházási támogatás).
- Templom, kápolna, egyházi tulajdonú közösségi épület külsõ felújítása és közvetlen
környezetének rendezése (új építés nem !).
- létesítmények megközelíthetõségét biztosító:
× Járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas
nagymûtárgyak felújítása, kialakítása;
× Buszöblök és buszvárók  a rehabilitált közterületeken;
× Kerékpárforgalmi létesítmények.
- Önkormányzati  belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal történõ ellátása. A  közlekedésbiztonság javítása, térfigyelõk
Energiatakarékos közvilágítás
Bel- és csapadékvíz-elvezetés
KEOP-ból támogatás igénylésére nem jogosult7 köztulajdonban lévõ közmûves
ivóvízellátás vezetékrendszerének felújítása
Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötõdést és identitást erõsítõ akciók szervezése. Közösségépítés

Támogatás mértéke

A témogatás lehet kulturális célú (100%), regionális beruházási (40%) és csekély összegû (100%), ill. állami támogatásnak nem minõsülõ, ún. közcélú tevékenység: 100%; Összege min. 10 millió Ft, maximum 75 millió Ft.

Határidõ2012.10.01
Feltételek

Benyújtás 2012. október 1-ig 1 elektronikus (CD/DVD lemezen), + egy nyomatott példányban, + a projekt adatlapot 1 kinyomtatott, cégszerûen aláírt példányban, zárt csomagolásban postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével  a közremûködõ szervezethez
 

Kizáró okok

Jelen felhívásra a Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. szervezetek konzorciumi formában sem nyújthatnak be pályázatot.

Közszféra szervezet nem igényelhet támogatást a
regionális beruházási támogatási kategóriában.

DokumentumokFelhívás
További információ

www.nfu.hu
Telefon: +36-40-638-638.
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail: http://nfu.hu/eugyfelszolgalat

Jade Kft. - www.palyazatportal.hu ; penzforras@gmail.com
A Jade Kft. rangos szervezetek tagja: Joint Venture Szövetség, Amerikai Kereskedelmi Kamara (AMCHAM), Magyar Külgazdasági Szövetség, Magyar Innovációs Szövetség, ITOSZ, Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ), ICC Nemzetközi Kereskedelmi Kamara